Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode je spoločnosť Lahcim, s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných používateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.drvino.sk na účely registrácie používateľov, vedenia databázy registrovaných používateľov, spracovania objednávok, informovania používateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho plánu je spoločnosť Lahcim, s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. Januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť Lahcim, s.r.o. informovať o ich zmene po prihlásení do e-shopu prostredníctvom formulára Používateľské konto.

Zakliknutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti Lahcim, s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ( meno, priezvisko, adresa, kontaktný e-mail, telefonický kontakt ), ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu za účelom výkonu obchodnej činnosti predávajúceho.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou Lahcim, s.r.o., ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.