Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Lahcim, s.r.o., IČO: 47574810, so sídlom Tematínska 3233/6, 851 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č. vložka číslo 95530/B je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na webovej adrese: www.drvino.sk, pričom v tejto súvislosti spoločnosť Lahcim, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb.

S ohľadom na uvedené skutočnosti poskytujeme dotknutým osobám v súlade s článkom 13 Nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 GDPR zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) nasledovné informácie :


TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Lahcim, s.r.o., IČO: 47574810, so sídlom Tematínska 3233/6, 851 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č. vložka číslo 95530/B, ktorá určila účely a prostriedky spracúvania osobných údajov (ďalej tiež ako „Spoločnosť“ a/alebo „Prevádzkovateľ“)

Telefonický kontakt : +421903972585, E-mail : drvino@drvino.sk


ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:

- základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prip. dodacia adresa.
- kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
- názov obchodnej firmy, sídlo, miesto podnikania, IČO, DIČ.
- informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
- informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newslettra a podobne.
- záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikácia s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
- transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.


ÚČELY SPRACÚVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ, AKO AJ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom/na nasledovné účely:

a) Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne a včasné dodanie objednaného tovaru (vrátane fakturácie a účtovných povinností našej Spoločnosti) na právnom základe plnenie zmluvy;
b) Vaše osobné údaje získané priamo pri registrácii, ktorú Vám umožňujeme vykonať za účelom vytvorenia Vášho osobného účtu (registrácie) v e-shope našej Spoločnosti pre uľahčenie Vašich ďalších prípadných objednávok tovaru na základe Vášho súhlasu;
c) Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zasielanie newslettrov našej Spoločnosti na právnom základe nášho oprávneného záujmu (ak ste náš zákazník) alebo na základe Vášho súhlasu (ak ešte nie ste náš zákazník).


NAŠE OPRÁVNENÉ ZÁUJMY

Je naším oprávneným záujmom, aby ste sa dozvedeli o rôznych akciách, nových ponukách a/alebo zľavách na našom e-shope, ktoré môžete využiť, pričom Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme Vám tieto informácie mohli poskytnúť.


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje :
- dopravcom, s ktorými naša Spoločnosť spolupracuje pri dodaní tovaru Vám ako dotknutej osobe
- zamestnancom našej Spoločnosti
- účtovníkom (vrátane externých) našej Spoločnosti;
- správcovi webovej stránky našej Spoločnosti.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.
 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie práv a povinností vyplývajúcich z nášho vzťahu, a ďalej po dobu, ktorú sme povinní ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dovoľujeme si Vás informovať, že ako dotknutá osoba máte:

- právo požadovať od našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,
- právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
- právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, a to zaslaním odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov našej Spoločnosti e-mailom na adresu: drvino@drvino.sk alebo poštou na adresu: Lahcim, s.r.o., Tematínska 3233/6, 851 05 Bratislava.