Reklamačný poriadok

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, resp. do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytuje predávajúci iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom alebo mechanickým poškodením tovaru u kupujúceho. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou a doručené poštou na adresu predávajúceho alebo e-mailom na adresu drvino@drvino.sk. Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný a pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na konzultáciu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a konzultáciu u výrobcu.

Vrátenie tovaru je možné v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako si kupujúci objednal. V takom prípade predávajúci dodá chýbajúci tovar alebo zamení chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou  vráti kupujúcemu uhradenú cenu za nedodaný tovar.